PROGRAM DZIAŁANIA

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie

na lata 2021-2024

 

 

Misja

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie funkcjonuje zgodnie ze Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Misją GOK jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie działalności kulturalnej, społecznej oraz edukacyjnej. Ośrodek jest miejscem wszechstronnej aktywności kulturalnej, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Wszelkie działania GOK mają na celu rozpoznawanie i pobudzanie w odbiorcach chęci do aktywnego uczestnictwa, obcowania oraz współtworzenia oferty kulturalnej.

Wizja

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie będzie placówką nieustannie poszukującą nowych rozwiązań na zmieniające się potrzeby mieszańców gminy Zbuczyn. Będzie to miejsce przyjazne dla ludzi i otwarte dla wszystkich. Ośrodek kultury powinien sprzyjać integracji środowiska lokalnego, który umożliwia realizację inicjatyw kulturalnych i pomysłów wysuniętych przez mieszkańców gminy. Instytucja GOK powinna też inspirować i pobudzać do czynnego udziału w ofercie kulturalnej, tak, aby ludzie czuli swój współudział w kształtowaniu naszej lokalnej kultury. Zadaniem ośrodka jest kultywowanie cyklicznych imprez, spotkań i zajęć, które stały się wizytówką gminy, a także dążenie do zwiększenia ilości odbiorców poprzez poszerzanie oferty. Grupy, do których w sposób szczególny kierowana będzie oferta to dzieci, młodzież i seniorzy. Wyzwaniem, przed którym staje GOK to oferta dla osób dorosłych i w średnim wieku, ponieważ tą grupę najtrudniej jest zaktywizować. Bardzo ważnym aspektem pozwalającym na zbudowanie właściwej oferty kulturalnej jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, co będzie priorytetem działań GOK. Równie ważne jest także podnoszenie kwalifikacji pracowników, co będzie prowadzić do stworzenia profesjonalnego zespołu, którego pasją jest praca z ludźmi, nawiązywanie dobrych relacji.

Cele

Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie jest skierowanie działalności kulturalnej bezpośrednio do mieszkańców gminy Zbuczyn. Działalność ta skupia się głównie na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Cele i zadania GOK:

• edukacja kulturalna,

• wychowanie przez sztukę,

• zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych,

• rozwój folkloru i rękodzieła ludowego,

• promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

• pielęgnowanie więzi lokalnych,

• integracja społeczeństwa,

• współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami,

• bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w świetlicach wiejskich.

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie realizuje ustawowy obowiązek zaspokajania potrzeb społeczeństwa, upowszechniania kultury w różnych aspektach, poprzez:

• prowadzenie sekcji, kół zainteresowań i pracowni artystycznych (Zespół Pieśni i Tańca NIWA, Formacja Tańca Nowoczesnego SLAJD, Akademia akordeonu, Akademia gitary, Akademia perkusji, Zespół wokalny UliBabki, Studio piosenki, Pracownia plastyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku),

• upowszechnianie różnych form twórczości artystycznej (muzyki, tańca, plastyki, malarstwa, rzeźby),

• organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, przeglądów i konkursów (akcja „U nas na podwórku”, „Ferie z GOK”, „Akcja lato”, wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia świetlicowe „GOK w świetlicach”, Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Around the music”, Narodowe Czytanie, Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego),

• organizowanie imprez plenerowych (Dni Gminy Zbuczyn, Olimpiada Rodzinna w Starym Krzesku, Pożegnanie Lata w Dziewulach),

• prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie oraz filii bibliotecznej w Krzesku-Królowa Niwa,

• promocja gminy, instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na jej terenie.

Współpraca ze środowiskiem

Ważnym punktem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie jest współpraca w zakresie funkcjonowania i upowszechniania działań kulturalnych. Priorytetem będzie współdziałanie ze środowiskiem lokalnym gminy Zbuczyn w realizacji projektów i działań promocyjnych. Będzie to udział na zasadach partnerskich w organizacji przedsięwzięć na terenie sołectw i parafii, jak również pomoc stowarzyszeniom i grupom nieformalnym. Ze względu na ogromne korzyści dla dzieci i młodzieży niezwykle istotna jest współpraca ze szkołami i przedszkolami, która będzie kontynuowana i rozwijana. Dla Ośrodka Kultury ważnym aspektem działań jest także współpraca z seniorami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Radą Seniorów Gminy Zbuczyn i Dziennym Domem Senior + w Zbuczynie. Ukłon w stronę seniorów spełnia ważną rolę w utrzymaniu ich w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Dzięki ofercie edukacyjnej, m. in. wykładów i warsztatów, seniorzy rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania i pasje. Tworzą też więzi społeczne i towarzyskie, które często uzupełniają bądź zastępują więzy rodzinne.

Promocja

W obecnych czasach każda nowoczesna i licząca się w społeczeństwie instytucja kultury powinna być obecna w internecie. Jest to najskuteczniejsza forma dotarcia bezpośrednio do odbiorców. Strona internetowa powinna być atrakcyjna pod względem multimedialnym, czyli bogata w aktualności i zróżnicowana pod względem formy. Powinny znajdować się na niej nie tylko zdjęcia, ale także krótkie filmiki relacjonujące wydarzenia. Najważniejszą rzeczą we właściwej promocji internetowej jest szybkie publikowanie aktualnych wydarzeń kulturalnych, nowości i relacji. Bardzo istotnym narzędziem szybkiego kontaktu z odbiorcami, bezpłatnej promocji o ogromnym zasięgu jest portal społecznościowy Facebook i Instagram. Dlatego GOK uruchomi swoją działalność na Instagramie, co pozwoli na lepsze dotarcie i promowanie działań wśród młodzieży i osób dorosłych. Współczesna instytucja kultury musi być także obecna w mediach. Pojawiające się tam artykuły docierają do dużej liczby odbiorców z całego regionu, co jest doskonałą promocją poza gminą. Atrakcyjne, innowacyjne działania zawsze spotykają się z zainteresowaniem dziennikarzy, dlatego warto jest utrzymywać z nimi należyte kontakty.

Finansowanie

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie w głównej mierze opiera swoje funkcjonowanie na dotacji z gminy Zbuczyn. Działania GOK będą zmierzać w kierunku pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz, m. in. poprzez pozyskiwanie sponsorów, jak również prowadzenie odpłatnych zajęć artystycznych. Ośrodek będzie aplikował o wsparcie finansowe w ramach programów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Budżetu Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej i innych. Dzięki dodatkowym środkom będzie możliwe podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej, sprawności organizacyjnej, jak również poprawa warunków lokalowych i wyposażeniowych.

 

 

Program opracowała i przedłożyła: Emilia Biarda

Zaakceptował: Pełniący Funkcję Wójta Gminy Zbuczyn Dariusz Cegiełkowski

Zbuczyn, 16.09.2021 r.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty